Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 148 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 148 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?...

Bài 2 trang 148 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Dung dịch HF phản ứng với SiO2 có trong thủy tinh. Bài: Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat

Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?

A.HNO3.  

B.H2SO4.  

Quảng cáo

C.HCl.

D. HF.

Dung dịch HF phản ứng với SiO2 có trong thủy tinh

\(Si{O_2}\,\, + \,\,\,4HF\,\, \to \,Si{F_4}\,\, + \,\,\,2{H_2}O\)

Do đó, không thể dùng bình thủy tinh để đựng dung dịch HF

Chọn đáp án D.

Quảng cáo