Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ở Việt Nam, mưa axit xuất hiện lần đầu tiên tại Cà Mau vào năm 1998. Mưa axit ...

Bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Ở Việt Nam, mưa axit xuất hiện lần đầu tiên tại Cà Mau vào năm 1998. Mưa axit gây hại đến sức khỏe con người, các sinh vật sống và làm tổn hại đến các công trình, nhà cửa,… Một số phản ứng hoá học có thể xảy ra trên mái tôn của các ngôi nhà khi mưa axit đổ xuống như sau:

Quảng cáo

\(\eqalign{
& Fe + {H_2}S{O_4} \to … + … \cr
& Fe + {H_2}S{O_3} \to … + … \cr
& F{e_2}{O_3} + {H_2}S{O_4} \to … + … \cr
& F{e_2}{O_3} + {H_2}S{O_3} \to … + … \cr
& FeO + {H_2}S{O_4} \to … + … \cr
& FeO + {H_2}S{O_3} \to … + \cr} \)

Hãy hoàn thành và cân bằng các phương trình hoá học trên.

Các phương trình hóa học là:

\(\eqalign{
& Fe + {H_2}S{O_4} \to FeSO_4+ H_2 \cr
& Fe\, + {H_2}S{O_3} \to FeS{O_3}\,\, + \,{H_2} \cr
& F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} \to Fe_2(S{O_4})_3\,\, + 3\,{H_2}O \cr
& F{e_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_3} \to F{e_2}{(S{O_3})_3}\, + \,3{H_2}O \cr
& FeO + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4}\,\, + {H_2}O \cr
& FeO + {H_2}S{O_3} \to FeS{O_3}\,\, + {H_2}O \cr} \)

Quảng cáo