Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Nối hai ý ở hai cột bên dưới sao cho đúng    ...

Bài 2 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. b. là lớp chất lỏng nằm giữa dầu mỏ.. Bài 40. Dầu mỏ và khí tự nhiên

Nối hai ý ở hai cột bên dưới sao cho đúng    

1. Mỏ dầu

2. Lớp khí trên của dầu mỏ

3. Dầu mỏ

4. Lớp nước mặn

5. Để đẩy dầu mỏ lên, người ta phải

6. Để tăng lượng xăng, người ta phải

7. Thành phần chính của khí tự nhiên là

a. bơm nước hoặc khí xuống lớp dầu lỏng. qua những lỗ khoan.

b. là lớp chất lỏng nằm giữa dầu mỏ.

Quảng cáo

c. crăckinh dầu nặng.

d. được gọi là khí đồng hành.

e. metan.

f. nằm ở đáy mỏ dầu.

g. ở sâu trong lòng đất.

Mỏ dầu ở sâu trong lòng đất. \( \Rightarrow \) 1 – g

Lớp khí trên của dầu mỏ được gọi là khí đồng hành. \( \Rightarrow \) 2 – d

Dầu mỏ là lớp chất lỏng nằm giữa dầu mỏ. \( \Rightarrow \) 3 – b

Lớp nước mặn nằm ở đáy mỏ dầu. 4 – f

Để đẩy dầu mỏ lên, người ta phải bơm nước hoặc khí xuống lớp dầu lỏng. qua những lỗ khoan. \( \Rightarrow \) 5 – a

Để tăng lượng xăng, người ta phải crăckinh dầu nặng. \( \Rightarrow \) 6 – c

Thành phần chính của khí tự nhiên là metan. \( \Rightarrow \) 7 – e

Quảng cáo