Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Các phương trình hóa học...

Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(NaOH\,\, + \,\,KOH\,\, \to \) không phản ứng. Bài: Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Natri hidroxit tác dụng được với những chất nào sau đây: \(KOH,HN{O_3},S{O_2},Fe,Ba{(OH)_2},HCl.\) Viết các phương trình hoá học của phản ứng (nếu có).

Quảng cáo

Các phương trình hóa học

\(NaOH\,\, + \,\,KOH\,\, \to \) không phản ứng

\(\eqalign{
& NaOH\,\, + \,\,HN{O_3}\, \to \,NaN{O_3}\, + \,\,{H_2}O \cr
& 2NaOH\,+ \,S{O_2}\, \to \,\,NaS{O_3}\, + \,\,{H_2}O \cr} \) 

\(NaOH\,\, + \,\,Fe\,\, \to \,\,\) không phản ứng

\(NaOH\,\, + \,\,\,Ba{(OH)_2}\,\,\, \to \) không phản ứng

\(NaOH\,\,\, + \,\,\,HCl\,\,\,\, \to \,\,\,NaCl\,\,\, + \,{H_2}O\)

Quảng cáo