Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 52 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 52 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Các phương trình hóa học...

Bài 2 trang 52 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Canxi hidroxit tác dụng được với những chất nào sau đây: \(KOH,HN{O_3},S{O_2},Fe,Ba{(OH)_2},HCl.\)  Viết các phưong trình hoá học của các phản ứng (nếu có).

Quảng cáo

Các phương trình hóa học

\(Ca{(OH)_2}\,\, + \,\,KOH\,\,\, \to \,\,\,\,\) không phản ứng

\(\eqalign{
& Ca{(OH)_2}\,\, + \,\,2HN{O_3}\,\,\, \to \,\,\,Ca{(N{O_3})_2}\,\, + \,\,\,2{H_2}O \cr
& Ca{(OH)_2}\,\, + \,\,\,S{O_2}\,\,\, \to \,\,\,CaS{O_3}\, \downarrow \,\,\, + \,\,{H_2}O \cr} \) 

\(Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,Fe\,\,\,\, \to \) không phản ứng

\(Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,\,Ba{(OH)_2}\,\,\,\, \to \) không phản ứng

\(Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,\,\,CaC{l_2}\,\,\, + \,\,\,\,2{H_2}O\)

Quảng cáo