Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết các phương trình hoá học tạo kết tủa quan sát được khi cho dung dịch NaOH ...

Bài 2 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 9. Tính chất hoá học của muối

Viết các phương trình hoá học tạo kết tủa quan sát được khi cho dung dịch NaOH vào các dung dịch muối tương ứng trong hình 1.65.

Quảng cáo

Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& FeC{l_3}\,\,\, + \,\,\,3NaOH\,\,\,\, \to \,\,\,Fe{(OH)_3} \downarrow \,\,\, + \,\,3NaCl \cr
& FeC{l_2}\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\,\, \to \,\,\,Fe{(OH)_2} \downarrow \,\,\, + \,\,2NaCl \cr
& CuC{l_2}\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\,\, \to \,\,\,Cu{(OH)_2} \downarrow \,\,\, + \,\,2NaCl \cr
& AlC{l_3}\,\,\, + \,\,\,3NaOH\,\,\,\, \to \,\,\,Al{(OH)_3} \downarrow \,\,\, + \,\,3NaCl \cr
& ZnC{l_2}\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\,\, \to \,\,\,Zn{(OH)_2} \downarrow \,\,\, + \,\,2NaCl \cr
& MgC{l_2}\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\,\, \to \,\,\,Mg{(OH)_2} \downarrow \,\,\, + \,\,2NaCl \cr} \)

Quảng cáo