Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cách 1: Dùng quỳ tím...

Bài 2 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Không hiện tượng. Bài 48. Luyện tập : Rượu etylic axit axetic và chất béo

Nêu bốn phương pháp hoá học để phân biệt hai lọ mất nhãn đựng dung dịch axit axetic và rượu etylic. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Cách 1: Dùng quỳ tím

 

CH3COOH

C2H5OH

Quỳ tím

Đỏ

Tím

 Cách 2: Dùng CaCO3

 

CH3COOH

C2H5OH

CaCO3

Có khí thoát ra

Không hiện tượng

Quảng cáo

 Phương trình hóa học:

\(2C{H_3}COOH + CaC{O_3} \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

Cách 3: Dùng Zn

 

CH3COOH

C2H5OH

Zn

Có khí thoát ra

Không hiện tượng

 Phương trình hóa học:

\(2C{H_3}COOH + Zn \to {(C{H_3}COO)_2}Zn + {H_2} \uparrow \)

 

CH3COOH

C2H5OH

CuO

Thu được dung dịch màu xanh

Không hiện tượng

 Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2C{H_3}COOH + CuO \to {(C{H_3}COO)_2}Cu + {H_2}O\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,xanh\,lam\end{array}\)