Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học?...

Bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. b) Cho một ít bột sắt vào dung dịch axit clohidric.. Bài: Bài 12. Mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ

Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học?

a) Cho bạc vào dung dịch axit sunfuric loãng.

b) Cho một ít bột sắt vào dung dịch axit clohidric.

c) Sục khí sunfurơ vào dung dịch axit clohidric.

d) Cho đồng vào dung dịch axit sunfuric đặc và đun nóng.

Quảng cáo

e) Cho canxi cacbonat vào dung dịch axit clohidric.

Viết phưong trình hoá học của phản ứng nếu có.

a) \(Ag\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,(\text{loãng})\,\,\, \to \,\,\) không phản ứng

b) \(Fe\,\, + \,\,2HCl\,\,\, \to \,\,FeC{l_2}\,\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \) 

c) \(S{O_2}\,\, + \,\,HCl\,\,\, \to \) không phản ứng

d) \(Cu\,\, + \,\,2{H_2}S{O_4}\,(\text{đặc})\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,CuS{O_4}\,\, + \,\,S{O_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O\)

e)  \(CaC{O_3}\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O\)

Quảng cáo