Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Bài 50. Glucozơ...

Bài 2 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 50. Glucozơ

Quảng cáo

Tính lượng glucozơ cần dùng để pha được 250 ml dung dịch glucozơ 5%, biết \(D = 1\,gam/c{m^3}\).

\(\begin{array}{l}\left. \begin{array}{l}1\,lít = 1d{m^3}\\1lít = 1000ml\\1d{m^3} = 1000c{m^3}\end{array} \right\} \Rightarrow 1ml = 1c{m^3}\\{m_{dd\,glucozo}} = D.V = 1.250 = 250\,gam\\C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \\ \Rightarrow {m_{glucozo}} = \dfrac{{C\% }}{{100}}.{m_{dd\,glucozo}} = \dfrac{5}{{100}}.250 = 12,5\,gam\end{array}\)

Quảng cáo