Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 80 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 80 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết các phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau:...

Chia sẻ
Bài 2 trang 80 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Viết các phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau:

\(Cu\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow Cu{(OH)_2}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow CuS{O_4}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow Cu\buildrel {(5)} \over
\longrightarrow CuS\)

\(\eqalign{

& (1)\,\,Cu\,\, + \,C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,CuC{l_2} \cr

Quảng cáo

& (2)\,\,CuC{l_2}\,\, + \,\,\,2KOH\,\,\, \to \,\,Cu{(OH)_2} \downarrow \,\, + \,\,2KCl \cr

& (3)\,\,\,Cu{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,CuS{O_4}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr

& (4)\,\,\,CuS{O_4}\,\, + \,\,Zn\,\,\, \to \,\,\,ZnS{O_4}\,\,\, + \,\,Cu \cr

& (5)\,\,Cu\,\, + \,\,S\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,CuS \cr} \)Chia sẻ