Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ag là kim loại đứng sau Cu trong dãy hoạt động hóa học,...

Bài 2 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Đáp án D.. Bài: Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch muối \(Cu(NO_3)_2\)

A. Fe.                          B. Zn.

C. Mg.                         D. Ag.

Quảng cáo

Ag là kim loại đứng sau Cu trong dãy hoạt động hóa học,

Do đó, Ag là kim loại yếu hơn Cu

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Fe\,\,\, + \,\,Cu{(N{O_3})_2}\,\,\, \to \,\,Fe{(N{O_3})_2}\,\, + \,\,Cu \cr
& Zn\,\,\, + \,\,Cu{(N{O_3})_2}\,\,\, \to \,\,Zn{(N{O_3})_2}\,\, + \,\,Cu \cr
& Mg\,\,\, + \,\,Cu{(N{O_3})_2}\,\,\, \to \,\,Mg{(N{O_3})_2}\,\, + \,\,Cu \cr} \) 

\(Ag\,\, + \,\,Cu{(N{O_3})_2}\,\,\, \to \) không phản ứng

Đáp án D.

Quảng cáo