Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ag là kim loại đứng sau Cu trong dãy hoạt động hóa học,...

Chia sẻ
Bài 2 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Đáp án D.. Bài: Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Đề bài

Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch muối \(Cu(NO_3)_2\)

A. Fe.                          B. Zn.

C. Mg.                         D. Ag.

Lời giải chi tiết

Ag là kim loại đứng sau Cu trong dãy hoạt động hóa học,

Quảng cáo

Do đó, Ag là kim loại yếu hơn Cu

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Fe\,\,\, + \,\,Cu{(N{O_3})_2}\,\,\, \to \,\,Fe{(N{O_3})_2}\,\, + \,\,Cu \cr
& Zn\,\,\, + \,\,Cu{(N{O_3})_2}\,\,\, \to \,\,Zn{(N{O_3})_2}\,\, + \,\,Cu \cr
& Mg\,\,\, + \,\,Cu{(N{O_3})_2}\,\,\, \to \,\,Mg{(N{O_3})_2}\,\, + \,\,Cu \cr} \) 

\(Ag\,\, + \,\,Cu{(N{O_3})_2}\,\,\, \to \) không phản ứng

Đáp án D.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...