Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Các oxit bazo là: K2O, BaO, CaO, CuO, Na2O; Fe2O3; MgO...

Bài 2 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. A. 6                             B. 7 . Bài 1: Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit

Cho các oxit sau:  Số oxit bazơ là \({K_2}O,C{O_2},BaO,CaO,A{l_2}{O_3},S{O_2},\)\(\,NO,CuO,S{O_3},{N_2}{O_5},{P_2}{O_5},N{a_2}O,\)\(\,F{e_2}{O_3},MgO,ZnO.\)

Quảng cáo

A. 6                             B. 7 

C. 8                             D. 9

Các oxit bazo là: K2O, BaO, CaO, CuO, Na2O; Fe2O3; MgO

Đáp án B.

Quảng cáo