Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2 : Chọn câu đúng trong các câu sau:...

Bài 2 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2 . Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.

Quảng cáo

B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon và những chuyển đổi của chúng.

C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong cơ thể sống và những chuyển đổi của chúng.

D. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong thực vật và những chuyển đổi của chúng.

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên các hợp chất hữu cơ và những chuyển của chúng.

Đáp án A.