Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Hãy chọn những từ thích hợp điền vào các chỗ trống:...

Bài 2 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. c. Các polime trong nước và các dung môi thông thường có sẵn trong tự nhiên gọi là polime……còn các polime do con người tổng. Bài 54. Polime

Hãy chọn những từ thích hợp điền vào các chỗ trống:

a. Polime thường là chất…….không bay hơi.

b. Hầu hết các polime đều…..trong nước và các dung môi thông thường.

c. Các polime trong nước và các dung môi thông thường có sẵn trong tự nhiên gọi là polime……còn các polime do con người tổng

hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime……

Quảng cáo

d. Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime……còn tinh

bột và xenlulozơ là loại polime……..

a. Polime thường là chất rắn không bay hơi.

b. Hầu hết các polime đều không tan trong nước và các dung môi thông thường.

c. Các polime trong nước và các dung môi thông thường có sẵn trong tự nhiên gọi là polime thiên nhiên còn các polime do con người tổng

hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime tổng hợp.

d. Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime tổng hợp còn tinh

bột và xenlulozơ là loại polime thiên nhiên.

Quảng cáo