Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học...

Bài 2 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Sơ đồ chuyển hóa:...

Bài 2 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \(\begin{array}{l}(1)\,FeC{l_2} + Zn \to Fe + ZnC{l_2}\\(2)\,2Fe + 3C{l_2} \to 2FeC{l_3}({t^0})\\(3)FeC{l_3} + 3KOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow  + 3KCl\\(4)\,2Fe{(OH)_3} \to F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O({t^0})\end{array}\). Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Cho các chất sau: \(FeC{l_3},F{e_2}{O_3},Fe,Fe{\left( {OH} \right)_3},FeC{l_2}.\)Hãy lập một dãy chuyển đổi hoá học và viết các phương trình hoá học. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

Quảng cáo

Sơ đồ chuyển hóa:

\(FeC{l_2}(1) \to Fe(2) \to FeC{l_3}(3) \to Fe{(OH)_3}(4) \to F{e_2}{O_3}\)

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}(1)\,FeC{l_2} + Zn \to Fe + ZnC{l_2}\\(2)\,2Fe + 3C{l_2} \to 2FeC{l_3}({t^0})\\(3)FeC{l_3} + 3KOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow  + 3KCl\\(4)\,2Fe{(OH)_3} \to F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O({t^0})\end{array}\)

Quảng cáo