Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 95 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học...

Bài 2 trang 95 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Dựa vào đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng...

Bài 2 trang 95 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Dựa vào đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm?

Quảng cáo

a. Dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ.

b. Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.

a) Đều là nhiên liệu.

b) Đều là gluxit.

Quảng cáo