Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất...

Chia sẻ
Bài 3 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. a. Lưu huỳnh và oxi.  . Bài: Bài 25. Tính chất của phi kim

Đề bài

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây (nếu có).

a. Lưu huỳnh và oxi.  

b. Cacbon và oxi.       

c. Đồng và oxi

Quảng cáo

d. Khí clo và hiđro.    

e. Hiđro và lưu huỳnh

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a.\,\,\,S\, + \,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,S{O_2} \cr
& b.\,\,\,\,C\, + \,\,{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,C{O_2} \cr
& c.\,\,2Cu\,\, + \,\,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2CuO \cr
& d.\,\,\,C{l_2}\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2HCl \cr
& e.\,\,\,{H_2}\,\,\, + \,\,\,S\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,{H_2}S \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...