Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất...

Bài 3 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. a. Lưu huỳnh và oxi.  . Bài: Bài 25. Tính chất của phi kim

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây (nếu có).

a. Lưu huỳnh và oxi.  

Quảng cáo

b. Cacbon và oxi.       

c. Đồng và oxi

d. Khí clo và hiđro.    

e. Hiđro và lưu huỳnh

\(\eqalign{
& a.\,\,\,S\, + \,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,S{O_2} \cr
& b.\,\,\,\,C\, + \,\,{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,C{O_2} \cr
& c.\,\,2Cu\,\, + \,\,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2CuO \cr
& d.\,\,\,C{l_2}\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2HCl \cr
& e.\,\,\,{H_2}\,\,\, + \,\,\,S\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,{H_2}S \cr} \)

Quảng cáo