Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1:  Viết các phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến hoá sau:...

Bài 3 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & (1)\,\,2NaCl\,\,\text{(rắn)}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\,\text{(đặc)}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}S{O_4}\,\, + \,\,2HCl\,\, \uparrow \cr & (2)\,Mn{O_2}\,\, + \,\,4HCl\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,MnC{l_2}\,\, + \,\,C{l_2}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr & (3)\,2Na\,\, + \,\,\,C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2NaCl \cr. Bài: Bài 26. Clo

Quảng cáo

 Viết các phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến hoá sau:

\(NaCl\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow HCl\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow C{l_2}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow NaCl\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow C{l_2}\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow HClO\)

\(\eqalign{
& (1)\,\,2NaCl\,\,\text{(rắn)}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\,\text{(đặc)}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}S{O_4}\,\, + \,\,2HCl\,\, \uparrow \cr
& (2)\,Mn{O_2}\,\, + \,\,4HCl\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,MnC{l_2}\,\, + \,\,C{l_2}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& (3)\,2Na\,\, + \,\,\,C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2NaCl \cr
& (4)\,\,2NaCl\,\, + \,\,2{H_2}O\,\,\xrightarrow{\text{điện phân có màng ngăn}}\,\,C{l_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2} \uparrow \,\, + \,\,2NaOH \cr
& (5)\,\,C{l_2}\,\, + \,\,\,{H_2}O\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,\,HCl\,\, + \,\,\,HClO \cr} \)

Quảng cáo