Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 13 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 13 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?...

Bài 3 trang 13 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Quảng cáo

Công thức cấu tạo thu gọn của a) là \(C{H_3} – O – C{H_2}Cl.\)

Công thức cấu tạo thu gọn của c) là: \(ClC{H_2} – O – C{H_3}\)

=> a) và c) biểu diễn cùng một chất.

Công thức cấu tạo thu gọn của b) là \(C{H_3} – C{H_2} – OH.\)

Công thức cấu tạo của e) là \(C{H_3} – C{H_2} – OH.\)

=> b) và c) biểu diễn cùng một chất.