Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 137 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 137 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic?...

Bài 3 trang 137 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(CaC{O_3}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,CaO\,\, + \,\,C{O_2}\). Bài: Bài 28. CÁC OXIT CỦA CACBON

Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic?

A. Đốt cháy khí tự nhiên.                  

B. Sản xuất vôi sống.

C. Quá trình hô hấp của con người và động vật.

D. Quang hợp của cây xanh.

Quảng cáo

Đốt cháy khí tự nhiên sinh ra CO2 vì:

\(C{H_4}\,\, + \,\,\,2{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,C{O_2}\,\,\, + \,\,2{H_2}O\)

Sản xuất vôi sống sinh ra CO2 vì:

\(CaC{O_3}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,CaO\,\, + \,\,C{O_2}\)

Qúa trình hô hấp của con người và động vật sinh ra CO2

Quang hợp của cây xanh hấp thụ CO2 và O2:

\(6nC{O_2}\,\, + \,\,\,5n{H_2}O\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,{({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\,\, + \,\,\,6n{O_2}\) 

Đáp án D.

Quảng cáo