Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Nhiệt phân MgCO3:...

Bài 3 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Nhiệt phân MgCO3:. Bài: Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nhiệt phân MgCO3 một thời gian thu được khí B và chất rắn A. Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dung dịch NaOH thu được dung dịch C có khả năng phản ứng với BaCl2 và KOH. Chất rắn A cho tác dụng với dung dịch axit HCl thấy có khí B thoát ra. Viết các phương trình hoá học trong các thí nghiệm trên.

Nhiệt phân MgCO3:

\(MgC{O_3}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,MgO\,\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \) 

Suy ram khí B là CO2

Chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl thu được khí B

Quảng cáo

Suy ra A gồm MgCO3 dư và MgO

\(\eqalign{
& MgC{O_3}\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,MgC{l_2}\, + \,\,C{O_2} \uparrow \, + \,{H_2}O \cr
& MgO\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,MgC{l_2}\, + \,\,{H_2}O \cr} \) 

Hấp thụ CO2 vào dung dịch NaOH

Dung dịch C phản ứng với BaCl2

Suy ra, dung dịch C phải chứa Na2CO3

Dung dịch phản ứng với KOH

Suy ra: Dung dịch C chứa NaHCO3

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& C{O_2}\,\, + \,\,NaOH\,\, \to \,\,NaHC{O_3} \cr
& C{O_2}\,\, + \,\,2NaOH\,\, \to \,N{a_2}C{O_3}\, + \,{H_2}O \cr
& N{a_2}C{O_3}\, + \,\,BaC{l_2}\, \to \,\,BaC{O_3}\, \downarrow \,\, + \,\,2NaCl \cr
& 2NaHC{O_3}\, + \,\,2KOH\,\, \to \,N{a_2}C{O_3}\, + \,{K_2}C{O_3} + \,2{H_2}O \cr} \)

 

Quảng cáo