Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 20 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 20 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Bạn Lan muốn làm các thí nghiệm để thử tính chất của khí sunfurơ. Hỏi Lan có...

Bài 3 trang 20 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.. Bài 2: Một số oxit quan trọng

Bạn Lan muốn làm các thí nghiệm để thử tính chất của khí sunfurơ. Hỏi Lan có thể sử dụng các cặp hoá chất nào sau đây để điều chế sunfurơ?

A. K2SO4 và H2SO3 

B. K2SO3 và H2SO4

Quảng cáo

C. Na2SO4 và HCl.

D. Na2SO3 và CuCl2

Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Lan có thể sử dụng cặp hóa chất K2SO3 và H2SO4 để điều chế khí sunfuro (SO2)

\({K_2}S{O_3}\, + \,{H_2}S{O_4}\,\, \to \,{K_2}S{O_4}\, + \,S{O_2} \uparrow \, + \,{H_2}O\) 

Đáp án B.