Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Các phương trình hóa học:...

Bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Để xử lí đất trồng trọt sau khi bị mưa axit, người ta rắc vôi sống lên đất. Hãy viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra, biết trong mưa axit có các axit sau: \({H_2}S{O_4},{H_2}S{O_3},{H_2}C{O_3}.\)

Quảng cáo

Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& CaO\, + {H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,CaS{O_4}\, + {H_2}O \cr
& CaO\, + {H_2}S{O_3}\,\, \to \,\,CaS{O_3}\, + {H_2}O \cr
& CaO\, + {H_2}C{O_3}\,\, \to \,\,CaC{O_3}\, + {H_2}O \cr} \)

 

Quảng cáo