Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Loại phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất hoá học đặc trưng của...

Bài 3 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Chọn A.. Bài 39. Benzen (Tài liệu dạy học Hoá học 9)

Loại phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất hoá học đặc trưng của benzen?

A. Thế

Quảng cáo

B. Cộng, nitro hoá

C. Cháy, cộng.

D. Cộng, brom hoá.

Tính chất hóa học đặc trưng của benzen là phản ứng thế.

Chọn A.

Quảng cáo