Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho 125 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M và khuấy đều. Hỏi khi nhúng ...

Bài 3 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & {n_{NaOH}} = 2.{n_{N{a_2}S{O_4}}} \cr&\Rightarrow 0,25 = 2.{n_{N{a_2}S{O_4}}} \cr & \Rightarrow {n_{NaOH}} = 0,125\,mol \cr} \) . Bài: Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Cho 125 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M và khuấy đều. Hỏi khi nhúng giấy quỳ tím vào thì giấy quỳ tím chuyển sang màu gì? Nếu trung hoà hết lượng axit/bazơ còn dư bằng NaOH/H2SO4 và cô cạn dung dịch thì khối lựong muối thu được là bao nhiêu gam?

Số mol các chất là:

\(\eqalign{
& {n_{NaOH}}\,\, = \,\,0,125.2 = 0,25\,\,mol \cr
& {n_{{H_2}S{O_4}}}\,\, = \,\,0,1.1 = 0,1\,mol \cr} \)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& {H_2}S{O_4}\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,N{a_2}S{O_4}\,\,\, + \,\,\,2{H_2}O \cr
& \left\{ \matrix{
{{{n_{{H_2}S{O_{4\,}}\,(b{\rm{d}})}}} \over {\text{hệ số }\,{H_2}S{O_{4\,}}}} = {{0,1} \over 1} = 0,1 \hfill \cr
{{{n_{NaOH\,(b{\rm{d}})}}} \over {\text{hệ số } NaOH}} = {{0,25} \over 2} = 0,125 \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow {{{n_{{H_2}S{O_{4\,}}\,(b{\rm{d}})}}} \over {\text{hệ số}\,{H_2}S{O_{4\,}}}} < {{{n_{NaOH\,(b{\rm{d}})}}} \over {\text{hệ số}\,NaOH}} \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
{H_2}S{O_{4\,}}:\,\,\text{hết} \hfill \cr
NaOH:\,\,\,\text{dư} \hfill \cr} \right. \cr} \)

Quảng cáo

⇒ Dung dịch thu được gồm Na2SO4 và NaOH dư

NaOH là bazo, do đó dung dịch thu được làm quỳ tím hóa xanh

Trung hòa dung dịch thu được bằng H2SO4  thì xảy ra phản ứng hóa học sau

\({H_2}S{O_4}\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,N{a_2}S{O_4}\,\,\, + \,\,\,2{H_2}O\)

Như vậy, cuối cùng NaOH trong dung dịch ban đầu tác dụng hết với H2SO4

Theo phương trình ta có:

\(\eqalign{
& {n_{NaOH}} = 2.{n_{N{a_2}S{O_4}}} \cr&\Rightarrow 0,25 = 2.{n_{N{a_2}S{O_4}}} \cr
& \Rightarrow {n_{NaOH}} = 0,125\,mol \cr} \) 

Khối lượng muối thu được là:

\({m_\text{muối}} = {m_{N{a_2}S{O_4}}} = 142.0,125 = 17,75\,gam\)

Quảng cáo