Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cho các chất sau đây:...

Bài 3 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. c) \(C{H_3} – O – C{H_3}.\)  . Bài 44. Rượu Etylic

Cho các chất sau đây:

a) \(C{H_3} – OH.\)               

b) \(C{H_3} – C{H_2} – OH\).                       

Quảng cáo

c) \(C{H_3} – O – C{H_3}.\)  

d) \(C{H_3} – O – C{H_3}.\)

Chất nào tác dụng được với natri? Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

Các chất tác dụng được với Na là \(C{H_3} – OH,C{H_3} – C{H_2} – OH\)  vì chúng có nhóm –OH nên H có tính linh động tác dụng được với natri giải phóng khí hidro.

\(\begin{array}{l}2C{H_3} – OH + 2Na \to 2C{H_3} – ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} – C{H_2} – OH + 2Na \to 2C{H_3} – C{H_2} – ONa + {H_2} \uparrow \end{array}\)

Quảng cáo