Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Để loại bỏ các vết bẩn để lâu ngày trong các ẩm đun nước, người ta...

Bài 3 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Các vết bẩn để lâu ngày trong các ấm đun nước thường là CaCO3, do đó để loại bỏ các vết bẩn để lâu ngày trong. Bài 45. Axit Axetic

Để loại bỏ các vết bẩn để lâu ngày trong các ẩm đun nước, người ta dùng

A. vôi.                          B. xút.             

Quảng cáo

C. giấm.                       D. cát.

Các vết bẩn để lâu ngày trong các ấm đun nước thường là CaCO3, do đó để loại bỏ các vết bẩn để lâu ngày trong các ấm đun nước, người ta dùng giấm:

\(CaC{O_3} + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + {H_2}O\)

Đáp án C.

Quảng cáo