Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 59 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 59 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: A là chất gì?...

Bài 3 trang 59 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \(\begin{array}{l}{C_2}{H_4} + {H_2}O \to {C_2}{H_5}OH\,(axit)\\{C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O(\text{men giấm})\\C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\,({H_2}S{O_4}đặc,\,{t^0})\end{array}\). Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen rượu etylic và axit axetic (Tài liệu dạy hoá học 9)

Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Etilen \( \to \) A \( \to \) axit axetic \( \to \) Etyl axetat

a) A là chất gì?

Quảng cáo

b) Viết các phương trình hoá học của các phán ứng trong dãy chuyển hoá với điều kiện thích hợp.

a) A là C2H5OH (rượu etylic)

b) Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_2}{H_4} + {H_2}O \to {C_2}{H_5}OH\,(axit)\\{C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O(\text{men giấm})\\C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\,({H_2}S{O_4}đặc,\,{t^0})\end{array}\)

Quảng cáo