Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ứng dụng nào sau đây không phải của natri clorua?...

Bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Natri clorua không được dùng trong công nghiệp phẩm nhuộm.. Bài: Bài 10. Một số muối quan trọng

Ứng dụng nào sau đây không phải của natri clorua?

A. Dùng làm gia vị và bảo quản thực phẩm.

Quảng cáo

B. Sản xuất xút.

C. Dùng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh.

D. Dùng trong công nghiệp phẩm nhuộm.

Natri clorua không được dùng trong công nghiệp phẩm nhuộm.

Đáp án D.