Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Một đinh sắt rỉ có khối lượng 8 gam vào dung dịch axit sunfuric loãng lấy dư....

Bài 3 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \({n_{{H_2}}} = \dfrac{2,24} {22,4} = 0,1\,mol\) . Bài: Bài 13. Luyện tập chương 1 : các hợp chất vô cơ

Một đinh sắt rỉ có khối lượng 8 gam vào dung dịch axit sunfuric loãng lấy dư. Tíng lượng khí hiđro thu được khi đính sắt rỉ tan hết là 2,24 lít (đktc). Tính % khối lượng rỉ sắt.

Quảng cáo

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{2,24} {22,4} = 0,1\,mol\) 

Phương trình hóa học tạo khí H2

\(\eqalign{
& Fe\, + \,{H_2}S{O_4}\,\,(\text{loãng})\, \to \,FeS{O_4}\,+ \,{H_2} \uparrow \cr
& 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \;\;\;\;\,0,1\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình:

\(\eqalign{
& {n_{Fe}}\, = 0,1\,mol \cr
& \Rightarrow {m_{Fe}} = 0,1.56 = 5,6\,gam \cr
& \% Fe = {{5,6} \over 8}.100 = 70\% \cr
& \Rightarrow \% {m_{ri\,sat}} = 100 – 70 = 30\% \cr} \)

Quảng cáo