Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Lên men 2 kg nho chứa 10,3% glucozơ, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men sau ...

Bài 3 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. b) Khối lượng rượu etylic:. Bài 50. Glucozơ

Lên men 2 kg nho chứa 10,3% glucozơ, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men sau 5 ngày là 70%. Hỏi:

a. Thể tích khí cacbonic tạo thành là bao nhiêu?

b. Khối lượng rượu etylic tạo ra là bao nhiêu?

Quảng cáo

\(\begin{array}{l}{m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{10,3}}{{100}}.2 = 0,206kg = 206\,gam\\ \Rightarrow {n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{206}}{{180}}mol\\H = 70\%  \to {n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}(pu)}} = \dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}\,mol\end{array}\)

Phương trình lên men:

\(\begin{array}{l}{C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(men\,rượu,\,30 – {35^0}C)\\Theo\,pt \to {n_{{C_2}{H_5}OH}} = {n_{C{O_2}}} = 2.{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}(pu)}} = 2.\dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}\,mol\end{array}\)

a) Thể tích cacbonic tạo thành là: \({V_{C{O_2}}} = 2.\dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}.22,4 = 35,89\,lít\)

b) Khối lượng rượu etylic:

\({m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2.\dfrac{{206}}{{180}}.\dfrac{{70}}{{100}}.46 = 73,7\,gam\)

Quảng cáo