Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong các kim loại sau, kim loại nào có khả năng dẫn điện tốt nhất?...

Bài 3 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Trong các kim loại sau, kim loại nào có khả năng dẫn điện tốt nhất?. Bài: Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Trong các kim loại sau, kim loại nào có khả năng dẫn điện tốt nhất?

A. Al.                          B. Ag.            

Quảng cáo

C. Au.                        D. Cu.

Tính dẫn điện của các kim loại:

Ag > Cu > Au > Al > Fe ….

⇒ Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất

Đáp án B

Quảng cáo