Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit clohidric?...

Bài 3 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Cu là kim loại đứng sau H  trong dãy hoạt động hóa học, Bài: Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit clohidric?

A. Na.                             B. Cu.

C. Mg.                             D. Fe.

Quảng cáo

Cu là kim loại đứng sau H  trong dãy hoạt động hóa học,

Do đó, Cu không tác dụng với dung dịch axit clohidric

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Na\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,2NaCl\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& Mg\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,MgC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,FeC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr} \) 

Đáp án B.

Quảng cáo