Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt....

Chia sẻ
Bài 3 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1.  \(2Al\,\, + \,\,2NaOH\,\, + \,\,2{H_2}O\,\, \to \,\,\,2NaAl{O_2}\, + \,\,3{H_2} \uparrow \). Bài: Bài 19: Sắt

Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Quảng cáo

Cho bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm vào dung dịch NaOH dư, lọc chất rắn sẽ thu được sắt vì nhôm tan trong dung dịch NaOH theo phương trình sau:

 \(2Al\,\, + \,\,2NaOH\,\, + \,\,2{H_2}O\,\, \to \,\,\,2NaAl{O_2}\, + \,\,3{H_2} \uparrow \)Chia sẻ