Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt....

Bài 3 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1.  \(2Al\,\, + \,\,2NaOH\,\, + \,\,2{H_2}O\,\, \to \,\,\,2NaAl{O_2}\, + \,\,3{H_2} \uparrow \). Bài: Bài 19: Sắt

Quảng cáo

Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Cho bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm vào dung dịch NaOH dư, lọc chất rắn sẽ thu được sắt vì nhôm tan trong dung dịch NaOH theo phương trình sau:

 \(2Al\,\, + \,\,2NaOH\,\, + \,\,2{H_2}O\,\, \to \,\,\,2NaAl{O_2}\, + \,\,3{H_2} \uparrow \)

Quảng cáo