Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học...

Bài 3 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2 : Viết các phương trình hoá học thực hiện các chuyển đổi...

Bài 3 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2 . Lời giải chi tiết Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học thực hiện các chuyển đổi hoá học sau:

Quảng cáo

Tinh bột \(\buildrel {\left( 1 \right)} \over\longrightarrow \) Glucozơ \(\buildrel {\left( 2 \right)} \over\longrightarrow \) rượu etylic \(\buildrel {\left( 3 \right)} \over\longrightarrow \) axit axetic \(\buildrel {\left( 4 \right)} \over\longrightarrow \) etyl axetat \(\buildrel {\left( 5 \right)} \over\longrightarrow \) rượu etylic

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}(1)\,{({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O \to n{C_6}{H_{12}}{O_6}(axit,{t^0})\\\,\,\,\,\,\,\,\,tinh\,bột\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;glucozo\\(2)\,{C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(men\,rượu)\\\,\,\,\,\,glucozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,rượu\,etylic\\(3)\,{C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O(men\,giấm)\\\,\,\,\,\,\,rượu\,etylic\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,axit\,axetic\\(4)\,C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}đặc,{t^0})\\\,\,\,\,\,\,\,axit\,axetic\,\,\,\,\,\,\,rượu\,etylic\,\,\,\,\,\,\,etyl\,axetat\\(5)C{H_3}COO{C_2}{H_5} + NaOH \to C{H_3}COONa + {C_2}{H_5}OH\\\,\,\,\,\,\,\,etyl\,axetat\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;rượu\,etylic\end{array}\)

Quảng cáo