Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hoàn thành các phương trình hoá học sau :...

Bài 3 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Bài 20. Hợp kim sắt : gang thép

Hoàn thành các phương trình hoá học sau :

\(\eqalign{
& F{e_3}{O_4} + CO \to ? + ? \cr
& FeO + Mn \to ? + ? \cr
& C + C{O_2} \to ? \cr
& Si + {O_2} \to ? \cr
& F{e_2}{O_3} + ? \to ? + C{O_2} \cr} \) 

Quảng cáo

Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép.

Các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gang

\(\eqalign{
& F{e_3}{O_4}\,\, + \,\,4CO\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,3Fe\,\, + \,\,\,4C{O_2} \cr
& F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3CO\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2Fe\,\, + \,\,\,3C{O_2} \cr
& C\,\, + \,\,\,{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2CO \cr} \) 

Các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện thép

\(\eqalign{
& FeO\,\, + \,\,\,Mn\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Fe\,\,\, + \,\,\,MnO \cr
& Si\,\,\, + \,\,\,{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Si{O_2} \cr} \)

Quảng cáo