Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hoàn thành các phương trình hoá học sau :...

Chia sẻ
Bài 3 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết. Bài: Bài 20. Hợp kim sắt : gang thép

Đề bài

Hoàn thành các phương trình hoá học sau :

\(\eqalign{
& F{e_3}{O_4} + CO \to ? + ? \cr
& FeO + Mn \to ? + ? \cr
& C + C{O_2} \to ? \cr
& Si + {O_2} \to ? \cr
& F{e_2}{O_3} + ? \to ? + C{O_2} \cr} \) 

Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gang

\(\eqalign{
& F{e_3}{O_4}\,\, + \,\,4CO\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,3Fe\,\, + \,\,\,4C{O_2} \cr
& F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3CO\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2Fe\,\, + \,\,\,3C{O_2} \cr
& C\,\, + \,\,\,{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2CO \cr} \) 

Các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện thép

\(\eqalign{
& FeO\,\, + \,\,\,Mn\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Fe\,\,\, + \,\,\,MnO \cr
& Si\,\,\, + \,\,\,{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,Si{O_2} \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...