Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1:  ...

Bài 4 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. HCl. Bài: Bài 26. Clo

Không dùng thêm hoá chất bên ngoài làm thuốc thử, hãy trình bày cách nhận biết 4 chất lỏng sau: \(NaCl,N{a_2}C{O_3},HCl,{H_2}O.\)

 

NaCl

Na2CO3

HCl

H2O

NaCl

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Na2CO3

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Có khí thoát ra

Không hiện tượng

HCl

Không hiện tượng

Quảng cáo

Có khí thoát ra

Không hiện tượng

Không hiện tượng

H2O

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Từ kết quả trên, ta được

+ Dung dịch có khí thoát ra là các dung dịch: Na2CO2, HCl (nhóm 1)

\(N{a_2}C{O_3}\, + \,2HCl\,\, \to \,\,2NaCl\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O\)

+ Dung dịch không có hiện tượng gì là các dung dịch sau: NaCl và H2O (nhóm 2)

*Nhận biết các dung dịch trong nhóm 1:

Nhỏ từ từ các dung dịch vào nhau

+ Nếu ban đầu chưa có khí, một lúc sau có khí thì là nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3

\(\eqalign{
& HCl\,\, + \,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,\,NaHC{O_3}\,\, + \,\,NaCl \cr
& HCl\,\, + \,\,\,NaHC{O_3}\,\, \to \,\,\,NaCl\,\, + \,\,C{O_2}\, \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr} \) 

+ Nếu thu được khí luôn thì là nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl

\(N{a_2}C{O_3}\, + \,2HCl\,\, \to \,\,2NaCl\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O\)

*Nhận biết các dung dịch trong nhóm 2: Đun nóng các dung dịch

+ Dung dịch nào bay hơi để lại vết mờ

⇒ Đó là dung dịch NaCl

+ Dung dịch nào bay hơi không để lại dấu vết

⇒ Đó là H2O

Quảng cáo