Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Chọn những ứng dụng của cacbon ở cột (II) cho phù hợp với những dạng thù hình ...

Bài 4 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. 5. Làm mặt nạ phòng độc. Bài: Bài 27. Cacbon

Chọn những ứng dụng của cacbon ở cột (II) cho phù hợp với những dạng thù hình và tính chất của cacbon ở cột (I)

Dạng thù hình và tính chất (I)

Ứng dụng (II)

A. Than gỗ

1. Làm nhiên liệu

B. Kim cương

2. Làm điện cực

C. Than chì

Quảng cáo

3. Điều chế kim loại

D. Phản ứng cháy

4. Làm đồ trang sức

E. Phản ứng với oxit kim loại

5. Làm mặt nạ phòng độc

Nối:

A – 5

B – 4

C – 2

D – 1

E – 3

Quảng cáo