Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt dám cháy nếu trong bình...

Bài 4 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Phương trình hóa học. Bài: Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt dám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 gam H2SO4 tác dụng với dung dịch NaHCO3.

Ta có:

Quảng cáo

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {{{m_{{H_2}S{O_4}}}} \over {{M_{{H_2}S{O_4}}}}} = {{980} \over {98}} = 10\,mol\)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2NaHC{O_3}\,+ \,{H_2}S{O_4}\, \to \,N{a_2}S{O_4}\, + \,2C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,\,2{H_2}O \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;10\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2.10\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình ta có:

\({n_{C{O_2}}} = 2.10 = 20\) mol

Thể tích số mol CO2 là:

\(V = 20.22,4 = 448\) lít

Quảng cáo