Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 17 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 17 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Số mol H2O thu được là:...

Bài 4 trang 17 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Theo phương trình (1): \(\left\{ \begin{array}{l}{n_{C{H_4}}} = 0,05mol\\{n_{{O_2}}} = 0,1mol\\{n_{C{O_2}}} = 0,05mol\end{array} \right.\). Bài 36. Metan (Tài liệu dạy hoá học 9)

Đốt cháy V lít khí metan, thu được 1,8 gam hơi nước. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch bari hiđroxit (dư) thì thu được kết tủa trắng.

a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b. Hãy tính V và thể tích không khí cần dùng, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí điều kiện tiêu chuẩn.

c. Tính khối lượng kết tủa thu được.

a) Số mol H2O thu được là:

Quảng cáo

\({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{1,8}}{{18}} = 0,1mol\)

Xét giai đoạn đốt cháy khí metan:

Phương trình hóa học:

CH4 + 2O2 \(\to\) CO2 + 2H2O   (1)

0,05    0,1        0,05      0,1     mol

Theo phương trình (1): \(\left\{ \begin{array}{l}{n_{C{H_4}}} = 0,05mol\\{n_{{O_2}}} = 0,1mol\\{n_{C{O_2}}} = 0,05mol\end{array} \right.\)

Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O. Hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì H2O tan vào dung dịch và CO2 phản ứng với Ba(OH)­2 theo phương trình sau:

\(\begin{array}{l}C{O_2} + Ba{(OH)_2} \to BaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\,\,(2)\\0,05 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\theo(2) \Rightarrow {n_{BaC{O_3}}} = 0,05mol\\b)V = {V_{C{H_4}}} = 0,05.22,4 = 1,12\,l\\{V_{{O_2}}} = 0,1.22,4 = 2,24\,l\\\dfrac{{{V_{{O_2}}}}}{{{V_{kk}}}}.100 = 20 \\ \Rightarrow {V_{kk}} = \dfrac{{100}}{{20}}.{V_{{O_2}}} = \dfrac{{100}}{{20}}.2,24 = 11,2\,l.\end{array}\)

c)Khối lượng kết tủa thu được là:

\({m_ \downarrow } = {m_{BaC{O_3}}} = 197.0,05 = 9,85gam.\)