Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Bạn Minh đang làm thí nghiệm kiểm tra tính chất hoá học của bột đồng và...

Bài 4 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & Fe\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,HCl\,\,\, \to \,\,\,\,\,FeC{l_2}\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{H_2} \uparrow \cr & 0,05\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) . Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Bạn Minh đang làm thí nghiệm kiểm tra tính chất hoá học của bột đồng và bột sắt. Do bất cẩn, Minh đã làm đổ một ít bột sắt vào lọ bột đồng. Minh đã dùng 200 ml dung dịch axit HCl 0.5M để tinh chế lọ bột đồng. Hãy giải thích cách làm của Minh (biết Cu không tan trong axit HCl) và tính lượng bột sắt đã rơi vào lọ bột đồng.

Cách làm của Minh như sau:

+ Cho dung dịch HCl vào lọ bột đồng có chứa một ít bột sắt, khi đó bột đồng không tan và bột sắt tan trong dung dịch HCl theo phương trình hóa học sau:

\(Fe\,\, + \,\,HCl\,\,\, \to \,\,FeC{l_2}\,\, + \,{H_2} \uparrow \)

Quảng cáo

+ Lọc hỗn hợp thu được sẽ thu được bột đồng

Tính khối lượng bột sắt

Số mol của HCl là: \({n_{HCl}}= 0,2.0,5 = 0,1\) (mol)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& Fe\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,HCl\,\,\, \to \,\,\,\,\,FeC{l_2}\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{H_2} \uparrow \cr
& 0,05\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình: \({n_{Fe}} = 0,05\) mol

Khối lượng bột sắt bị rơi trong lọ bột đồng là:

\({m_{Fe}} = 0,05.56 = 2.8\) (gam)

Quảng cáo