Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Ứng dụng nào sau đây không phải của benzen?...

Bài 4 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 39. Benzen (Tài liệu dạy học Hoá học 9)

Ứng dụng nào sau đây không phải của benzen?

A. Làm dung  môi.

Quảng cáo

B. Dùng trong công nghiệp sản xuất phẩm nhuộm.

C. Làm nhiên liệu

D. Dùng trong công nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu.

Benzen không được dùng làm nhiên liệu.

Đáp án C.

Quảng cáo