Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Xét giai đoạn đốt cháy khí thiên nhiên:...

Bài 4 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 40. Dầu mỏ và khí tự nhiên

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí thiên nhiên. Sục sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong (dư) thì thấy xuất hiện kết tủa trắng. Cô cạn dung dịch thu được 4 gam kết tủa. Tính % thể tích khí metan có trong khí thiên nhiên trên biết thành phần chính của khí thiên nhiên là metan, các khí còn lại không cháy được. Thể tích các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Xét giai đoạn đốt cháy khí thiên nhiên:

Phương trình hóa học:

\(C{H_4} + 2{O_2} \to C{O_2} + 2{H_2}O\,\,\,(1)\)

Quảng cáo

Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O.

Xét giai đoạn sục sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư.

Phương trình hóa học:

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

Kết tủa thu được là CaCO3

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{4}{{100}} = 0,04mol\\Theo\,\,\,(2)\,\, \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}}\\ \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = 0,04\,mol\\Theo\,\,(1)\,\,\, \Rightarrow {n_{C{H_4}}} = {n_{C{O_2}}}\\ \Rightarrow {n_{C{H_4}}} = 0,04\,mol\\ \Rightarrow {V_{C{H_4}}} = 0,04.22,4 = 0,896\,lit.\end{array}\)

Phần trăm thể tích khí metan trong khí thiên nhiên là:

\(\% {V_{C{H_4}}} = \dfrac{{{V_{C{H_4}}}}}{{{V_{Khí\,thiên\,nhiên}}}}.100 \)\(\,= \dfrac{{0,896}}{1}.100 = 89,6\% .\)