Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy giải thích tại sao khi gặp đám cháy, chúng ta nên tẩm ướt khăn để che...

Bài 4 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. + Tìm cách thoát nhanh khỏi đám cháy vì khí độc chỉ tan một phần vào nước nên mặc dù dùng khăn tẩm ướt chúng ta. Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Hãy giải thích tại sao khi gặp đám cháy, chúng ta nên tẩm ướt khăn để che mũi, miệng và tìm cách thoát nhanh ra khỏi đám cháy. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra mà em biết.

Khi gặp đám cháy, ngoài nhiệt tỏa ra của đám cháy còn có những khí độc được sinh ra như: CO, SO2, HCl,… . Do đó, chúng ta nên tẩm ướt khăn để che mũi,miệng và tìm cách thoát khỏi đám cháy vì:

Quảng cáo

+ Khí độc tan một phần vào nước

+ Tìm cách thoát nhanh khỏi đám cháy vì khí độc chỉ tan một phần vào nước nên mặc dù dùng khăn tẩm ướt chúng ta vẫn hít phải khí độc

Một số phản ứng hóa học

\(\eqalign{
& C\, + \,{O_2}{\,^{}}\,C{O_2} \cr
& 2C\, + \,{O_2}\,{\,^{}}\,2CO \cr} \) 

Ống nhựa \(+ \,\,{O_2}\,\,{\,^{}}\,HCl\, + \,C{O_2}\,\, + \,{H_2}O\)

Hợp chất có lưu huỳnh: \( + \,{O_2}\,{\,^{}}\,S{O_2}\,\, + \,…\)

  

Quảng cáo