Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Hiđrocacbon nào sau đây vừa có liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử?...

Bài 4 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2.  . Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Hiđrocacbon nào sau đây vừa có liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử?

A. Metan.                          B. Etilen.

C. Axetilen.                       D. Benzen.

Metan

Etilen

Axetilen

Quảng cáo

Benzen

 

Metan chỉ chứa kiên kết đơn

 

Etilen vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết đôi

\(H – C \equiv C – H\)

Axetilen vừa chứa liên kết đơn, vừa chứa liên kết ba

 

Benzen vừa có liên kết đơn, vừa có liên kế đôi

 \(\Rightarrow\) Đáp án B hoặc D đều được.

Quảng cáo