Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Phương trình hóa học...

Bài 4 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \({n_{CuO}} = 0,07\,mol \). Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ

Nhiệt phân 6,86 gam đồng hidroxit, tính lượng đồng oxit màu đen thu được.

Quảng cáo

\({n_{Cu{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{{m_{Cu{{(OH)}_2}}}}}{{{M_{Cu{{(OH)}_2}}}}} = \dfrac{{6,86}}{{98}} = 0,07\,\,mol\)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Cu{(OH)_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,CuO\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}O \cr
& 0,07\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,07\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình:

\({n_{CuO}} = 0,07\,mol \)

\(\Rightarrow {m_{CuO}} = 0,07.80 = 5,6\,gam\)

Quảng cáo