Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Các phương trình hóa học:...

Bài 4 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Trong 100ml dung dịch rượu 750 có 75ml rượu etylic và 25ml nước.. Bài 44. Rượu Etylic

Cho Na dư vào ống nghiệm chứa dung dịch \({C_2}{H_5}OH\) \({75^0}\). Viết các phương trình hoá học xảy ra.

Quảng cáo

Trong 100ml dung dịch rượu 750 có 75ml rượu etylic và 25ml nước.

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\2{H_2}O + 2Na \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \end{array}\)

Quảng cáo