Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Các phương trình hóa học:...

Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 45. Axit Axetic

Quảng cáo

Viết các phưong trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có) khi cho axit axetic lần lượt tác dụng với các chất sau: Ca, CaO, \(Ca{(OH)_2},CaC{O_3},{C_2}{H_5}OH\) (có xúc tác \({H_2}S{O_4}\) đặc, đun nóng).

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}Ca + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + {H_2}\\CaO + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + {H_2}O\\Ca{(OH)_2} + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + 2{H_2}O\\CaC{O_3} + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + C{O_2} + {H_2}O\\C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}\text{đặc},{t^0})\end{array}\)

Quảng cáo