Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Lớp ván mỏng trên bề mặt nước vôi trong là do nước vôi trong tác dụng với CO2...

Bài 4 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình (2): \({n_{HCl}} = 0,046.2 = 0,092{\text{ }}mol\). Bài: Bài 13. Luyện tập chương 1 : các hợp chất vô cơ

Nước vôi trong lâu ngày trong không khí, có một lớp ván mỏng trên bề mặt. Lấy lớp ván sấy khô và cân được khối lượng là 4,6 gam, cho vào dung dịch axit clohidric thấy có khí thoát ra. Giải thích, viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính khối lượng axit đã sử dụng.

Quảng cáo

Lớp ván mỏng trên bề mặt nước vôi trong là do nước vôi trong tác dụng với CO2 trong không khí

\(\eqalign{
& C{O_2}\,\, + \,\,Ca{(OH)_2}\,\, \to \,\,CaC{O_3}\, \downarrow \,\, + \,\,{H_2}O\,\,(1) \cr
& \Rightarrow {m_{CaC{O_3}}} = 4,6\,gam \cr
& {n_{_{CaC{O_3}}}} = {{{m_{CaC{O_3}}}} \over {{M_{{m_{CaC{O_3}}}}}}} = {{4,6} \over {100}} = 0,046\,mol \cr} \) 

CaCO3 tác dụng với HCl thu được khí CO2

\(\eqalign{
& CaC{O_3}\,\, + \,\,2HCl\,\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O\,\,(2) \cr
& 0,046 \to \,\,\,\,2.0,046\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình (2): \({n_{HCl}} = 0,046.2 = 0,092{\text{ }}mol\)

Quảng cáo