Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì khối ...

Bài 4 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \(\begin{array}{l}{C_6}{H_{12}}{O_6} + A{g_2}O \to {C_6}{H_{12}}{O_6} + 2Ag(N{H_3})\\\,\,\,\,0,15 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;0,3\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt \to {n_{Ag}} = 0,3\,mol\\{m_{Ag}} = 0,3.108 = 32,4\,gam\end{array}\). Bài 50. Glucozơ

Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì khối lượng Ag tối đa thu được là bao nhiêu?

Quảng cáo

\({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{27}}{{180}} = 0,15\,mol\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_6}{H_{12}}{O_6} + A{g_2}O \to {C_6}{H_{12}}{O_6} + 2Ag(N{H_3})\\\,\,\,\,0,15 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;0,3\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt \to {n_{Ag}} = 0,3\,mol\\{m_{Ag}} = 0,3.108 = 32,4\,gam\end{array}\)

Quảng cáo